در آخر گفت : بازی برد و باخت دارد....

زبانم بند آمد که به او بگویم :

بی انصاف کدام بازی ؟ ، من با تو زندگی کردم...

+ نوشته شده توسط الهام در دوشنبه هفتم مهر 1393 و ساعت 12:16 |

کنارم خیلی ها هستند اما.....!!!

دلم.....!!

پیش "تو" آرام است .....!!!

+ نوشته شده توسط الهام در دوشنبه هفتم مهر 1393 و ساعت 12:15 |
سلام همه ترکم کردند به جز یک دوست قدیمی همان دوست سفید و کمر باریک او دود می شود و من آرام
+ نوشته شده توسط الهام در دوشنبه هفتم مهر 1393 و ساعت 12:10 |


Powered By
BLOGFA.COM